Prodejny

Obchodní podmínky

> O nás > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

> O nás > Obchodní podmínky

Zásady ochrany osobních údajů

V souvislosti s novou evropskou legislativou o ochraně osobních údajů, konkrétně nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dovolte informovat Vás, že zpracováváme Vaše osobní údaje dle následujícího dokumentu:

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky obchodní společnosti STAV – INVEST střešní systémy s. r. o. (dále jen „VOP“) jsou základním pravidlem pro obchodní činnost společnosti STAV–INVEST střešní systémy s.r.o., IČ: 63986361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38338 (dále též „dodavatel“) ve vztahu k jejím odběratelům. VOP jsou nedílnou součástí rámcových smluv o dodávkách střešní krytiny a jiného zboží a poskytování služeb (dále jen „rámcová smlouva“), kupních smluv, dohod o poskytování slev a dalších smluvních vztahů vznikajících mezi dodavatelem a odběratelem (dále též „smluvní strany“) v rámci jejich obchodní činnosti. Odkazem na VOP je platně určována část obsahu smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.

1. Objednávky

Objednávka odběratele musí být  učiněna v písemné formě. Písemná forma je zachována, je-li objednávka učiněna telegraficky, faxem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu objednávky a určení osoby, která objednávku učinila; je-li objednávka učiněna e-mailem, nemusí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Se souhlasem dodavatele může být objednávka učiněna i ústně. Objednávka má kromě přesné specifikace druhu a množství zboží obsahovat též přesné označení odběratele včetně plné adresy jeho sídla, IČ a DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku či jiné evidence a také údaje o osobě, která je oprávněna na základě zákona či písemné dohody o plné moci odběratele zastupovat. Dále má objednávka obsahovat požadovaný termín dodávky, způsob dodání zboží a způsob platby. Dodavatel objednávku akceptuje terpve poté, co objednatel potvrdí, že je informován o prodejní ceně (včetně případné slevy), výši DPH a těchto VOP. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku odběratele kdykoliv odmítnout a to i bez uvedení důvodu.

2. Ceny

Pokud není výslovně dohodnuto jinak, platí ceny uvedené v ceníku dodavatele platném v době doručení objednávky dodavateli, jinak v době uzavření kupní smlouvy. Ceníky jsou k dispozici v prodejnách dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v ceníku dodavatele. Dodavatel je oprávněn jednostranně navýšit kupní cenu dodávaného zboží o částku, o jakou navýší kupní cenu tohoto zboží výrobce, dovozce nebo jiný dodavatel tohoto zboží; totéž platí v případě navýšení ceny přepravy zboží o náklady na dopravu dodávaného zboží. Nesouhlasí-li odběratel s tímto navýšením, je oprávněn od smlouvy na dodání zboží odstoupit, a to ve lhůtě 10 dní od oznámení nové ceny.

3. Platební podmínky, sankce

Platba za zboží je prováděna předem na zálohový list nebo v hotovosti při dodání (odběru) zboží.

Odběratelé, se kterými jsou uzavřeny dohody o poskytování slev nebo rámcové smlouvy mohou odebírat zboží i na fakturu za podmínek blíže specifikovaných v těchto dohodách.

V odůvodněných případech nebo je-li odběratelem objednáváno zboží, které není ve standardním sortimentu dodavatele, může být po odběrateli požadována záloha na zboží až do výše 100 % ceny zboží. Na tuto skutečnost bude odběratel upozorněn před akceptací objednávky.

Je-li odběratel v prodlení se splněním svého peněžitého závazku vůči dodavateli, nebo je-li zřejmé, že odběratel svůj závazek nebo jeho část nesplní, není dodavatel povinen dodat odběrateli žádné zboží, a to ani zboží, jehož dodávka již byla dodavatelem odběrateli potvrzena. Dodavatel je dále oprávněn v takovém případě požadovat před dodáním zboží odběrateli platbu v hotovosti, a to dle své volby před nebo nejpozději při dodávce zboží. Dodavatel je oprávněn použít (započítat) zálohu zaplacenou odběratelem předem na dosud nedodané zboží na úhradu kterékoli ze svých splatných pohledávek vůči odběrateli. Zálohu lze započítat i na nesplatnou pohledávku dodavatele, je-li zřejmé, že odběratel svůj peněžitý závazek nebo jeho část nesplní.

Zboží dodané dodavatelem zůstává ve vlastnictví dodavatele až do úplného zaplacení kupní ceny. Je-li odběratel v prodlení se splněním svého peněžitého závazku vůči dodavateli, nebo je-li zřejmé, že odběratel svůj závazek nebo jeho část nesplní, je dodavatel oprávněn zajistit dodané zboží, kdekoli bude nalezeno, znemožnit jeho použití odběratelem nebo třetími osobami nebo jej z tohoto místa odstranit.

Splatnost peněžitých závazků odběratele je 10 dní od vystavení daňového dokladu (faktury). Lhůtu splatnosti dodavatel vždy uvede v daňovém dokladu.

Má-li odběratel plnit dodavateli několik závazků a poskytnuté plnění nestačí na splnění všech závazků, považuje se vždy za splněnou jistina závazků nejdříve splatných, i když odběratel určí jinak. Teprve je-li splněna jistina všech splatných závazků odběratele, započítává se částečné plnění na úroky z prodlení vztahující se k závazkům nejdříve splatným a na náklady spojené s uplatněním pohledávky. Dodavatel je však oprávněn rozhodnout dle své volby o jiném splnění závazků odběratele, nežli je stanoveno nežli je stanoveno v těchto podmínkách.

Za překročení doby splatnosti uvedené na faktuře vystavené dodavatelem je odběratel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.

4. Dodací podmínky

Zboží je expedováno a dodáváno odběrateli v jednotlivých kusech, případně na paletách výrobce. V případě vratných palet je odběrateli účtována záloha na tyto palety. Záloha je vratná po odevzdání palet odběratelem na náklady odběratele do skladu dodavatele, z něhož byla zakázka expedována. Vrácení vratných palet dodavateli a vyplacení zálohy je možné nejpozději do šesti měsíců od data expedice ze skladu dodavatele, jinak právo na vrácení palet a vyplacení zálohy zaniká. Spolu se zálohou na vratné palety je účtována částka za opotřebení těchto palet, která je nevratná. Při vracení zálohovaných palet je odběratel povinen mít u sebe doklad nebo jeho kopii prokazující zaplacení zálohy na uvedené palety. Při vracení záloh za vratné palety v hotovosti lze hotovost vydat pouze osobě, na kterou byl vystaven doklad o zaplacení zálohy, popřípadě osobě, která se prokáže plnou mocí vystavenou osobou, na níž byl tento doklad vystaven. Není-li výslovně dohodnuto jinak, má se za to, že odběratel převzal zboží včetně palet a to aniž by převzetí palet odběratel výslovně potvrdil na dodacím listu nebo jiné  listině.

Místem dodání zboží je prodejní sklad dodavatele, na kterém se smluvní strany dohodly a není-li takové dohody, pak ten prodejní sklad, ve kterém odběratel učiní objednávku zboží. Je-li zboží dodáváno odběrateli přímo z výrobního závodu nebo od jeho dovozce anebo od jiného prodávajícího na základě objednávky dodavatele (tzv. traťová dodávka), pak platí, že je dodáno odběrateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro odběratele.

V případě odběru zboží na fakturu jsou zaměstnanci dodavatele oprávněni k ověření oprávněnosti odběru zboží u odběratele a ke kontrole osobních dokladů osob přebírajících zboží za účelem zjištění jejich totožnosti, k čemuž je odběratel povinen poskytnout součinnost. Pokud tyto osoby žádosti dodavatele nevyhoví nebo nebude neposkytnuta požadovaná součinnost, dodavatel není povinen potvrdit objednávku ani dodat objednané zboží.

Totéž platí, nejsou-li splněny podmínky pro objednání zboží podle VOP nebo má-li dodavatel pochybnosti o oprávnění osob, které mají zboží převzít, k jeho převzetí.

Odběratel je povinen neprodleně poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost k dodání zboží a zajistit jeho odběr prostřednictvím osob uvedených v předchozím odstavci. Neučiní-li tak, nemůže později namítat, že zboží převzala osoba, která k tomu nebyla oprávněna. Je-li zboží dopravováno do místa určeného odběratelem, je odběratel povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné jednat jménem nebo za odběratele na tomto místě. Není-li taková osoba při dodání zboží přítomna, považuje se zboží za dodané, jakmile je dodavatel v tomto místě vyloží.

Má se za to, že dodavatel dodal odběrateli zboží uvedené v dodacím listu, ledaže odběratel prokáže opak. Na skutečnost, že došlo k dodání zboží, nemá vliv, že při dodání nebyl potvrzen dodací list nebo že dodací list nebyl potvrzen osobou oprávněnou jednat jménem nebo za odběratele, pokud odběratel porušil povinnost poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost k dodání zboží a zajistit jeho odběr prostřednictvím osob, které jsou k tomu oprávněny.

5. Reklamace

Není-li stanoveno v těchto podmínkách jinak, resp. je-li odběratelem spotřebitel, práva odběratele z vadného plnění upravují příslušná ustanovení občanského zákoníku. Zjevné vady, kterými jsou zejména nekompletnost dodávek a rozbité anebo jinak znehodnocené zboží, je odběratel povinen ihned reklamovat zaměstnanci dodavatele, který materiál vydává (řidiči nebo skladníkovi). Skryté vady, zejména rozbité zboží uvnitř palet, musí být reklamovány do deseti dnů od převzetí zboží, případně i později, je-li to písemně dohodnuto s pracovníky dodavatele, jinak právo odběratele z odpovědnosti dodavatele za vady zboží zaniká. Kvalitativní vady se posuzují podle norem a předpisů platných v době dodání zboží. Pro posouzení reklamací na případné barevné rozdíly a výkvěty bude použita technická norma ČSN EN 490 nebo technická norma ji nahrazující.

6. Záruka za jakost

Dodavatel se může vystavením záručního listu zavázat, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti; rozsah záruky zpravidla odpovídá záruce  poskytnuté výrobcem. Jiné záruky dodavatel neposkytuje, pokud občanský zákoník nestanoví jinak, nebo pokud není písemně dohodnuto jinak. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

7. Doprava

Odběratel je povinen odebrat si zboží ve skladu dodavatele. Odběratel si též může u dodavatele objednat dopravu zakoupeného zboží. Při přepravě zboží dodavatelem odpovídá za zboží dodavatel. 

Termín dopravy je dohodnut s ohledem na možnosti dodavatele. Čas dodání zboží lze určit pouze orientačně, přičemž odběratel je povinen zajistit odpovědného pracovníka pro převzetí a případně pro úhradu zboží a dopravy po celou dobu, která bude dodavatelem požadována. Odběratel se může telefonicky informovat o průběhu dodávky u dodavatele.

Místo určené odběratelem pro dodávku zboží musí být dostupné technickými prostředky dodavatele (nákladní automobil s hydraulickým zvedákem) tak, aby tyto prostředky po celou dobu jízdy nesjely z řádně udržovaných pozemních komunikací (další podmínky: mosty nesmí být nižší než 3,9 m a o nosnosti nižší než 20 t apod.) a neohrozily při jízdě ani vykládce zboží ochranná pásma (např. elektrického vedení). Odběratel je povinen dodavatele na takováto místa předem upozornit a navrhnout trasu, která je průjezdná pro vozidla dodavatele. Jinak odpovídá odběratel za škodu, která tím dodavateli vznikne.

Dodavatel (řidič) je oprávněn odmítnout další jízdu nebo vykládku zboží, pokud nejsou splněny podmínky dle předchozího odstavce a nedohodne-li se s odběratelem na jiném místě dodání, vrátit se i se zbožím zpět. Tato cesta bude odběrateli účtována jako uskutečněná doprava.

Za provedenou dopravu účtuje dodavatel odběrateli přepravné dle ceníku dodavatele platného v době objednání dopravy. Platba přepravného je prováděna předem anebo v hotovosti na místě dodání zboží. Není-li v případě platby na místě dodání zboží provedena úhrada za dopravu dle předchozí věty, je dodavatel oprávněn nevydat odběrateli část zboží v přibližné hodnotě nezaplacené ceny dopravy.

Pokud odběratel nezajistí na místě dodání zboží odpovědnou osobu pro převzetí zboží a provedení úhrady dopravy a není-li pro tento případ dohodnuto jiné řešení, je dodavatel oprávněn zboží nedodat a cestu vyúčtovat odběrateli jako uskutečněnou dopravu.

8. Vrácení zboží

Odběratel může s výslovným souhlasem dodavatele vrátit přebytky dodaného zboží, není-li zboží poškozeno, znečištěno či jinak znehodnoceno . Při vrácení přebytků zboží má dodavatel právo odečíst odběrateli z částky představující kupní cenu vráceného zboží částku ve výši 10 % z ceny každé ucelené palety zboží či každého plastového doplňku a částku ve výši 20 % z ceny každého jednotlivého kusu nebo palety neoriginálně zabaleného zboží. Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, odběratel nemůže vrátit dodavateli dodané zboží, které není běžným sortimentem dodavatele.

9. Prodlení, odstoupení od smlouvy, náhrada škody

Prodlení některé ze smluvních stran, možnost odstoupení od smlouvy a náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Dodavatel však neodpovídá za porušení povinností vyplývajících ze smluv s odběratelem, pokud porušení svých povinností nezavinil. Dodavatel dále neodpovídá odběrateli za škody nepřímé (např. poškození nebo zničení věci, která nebyla předmětem dodávky) a za škody následné (zejména za škody vzniklé odběrateli v důsledku pozdějšího dodání zboží oproti termínu dohodnutému ve smlouvě nebo za škody způsobené dodáním vadného zboží); náhrada škody nezahrnuje ušlý zisk. Vylučuje se jakákoli odpovědnost dodavatele za nedodání zboží z důvodu jeho omezené dostupnosti nebo překážkami vyvolanými v souvilosti s pandemií onemocnění COVID-19 anebo v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a jeho důsledky.

10. Ostatní ustanovení

Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit výši poskytovaných slev, ale i právo slevu neposkytnout (například v případě, kdy byl odběratel v prodlení s úhradou kupní ceny za předchozí dodávku nebo jiným způsobem porušil své smluvní povinnosti).

VOP ve vztahu ke zboží se použijí obdobně i na dodávku služeb, pokud není výslovně stanoveno jinak.

Osoba jednající při uzavření smlouvy s dodavatelem za odběratele jako jeho zástupce svým podpisem prohlašuje, že jako ručitel uspokojí dodavatele, jestliže odběratel vůči němu nesplní jakýkoli závazek vyplývající ze  smluv, jejichž obsah je určován těmito VOP.

11. Zvláštní ustanovení

Podle těchto VOP se rozumí:

Sankcemi jakékoli obchodní, územní, ekonomické, komoditní anebo jiné finanční sankce,     embarga anebo jiné podobné restriktivní opatření vyplývající z jakéhokoli předpisu anebo jiného rozhodnutí jakékoli Sankční autority;

Sankcionovanou osobou se rozumí fyzická anebo právnická osoba, která: (a) je uvedená v Sankčním seznamu, je přímo anebo nepřímo vlastněna takou osobou, přímo anebo nepřímo vlastní takovou osobu anebo je osobou konající jménem takové osoby; (b) má sídlo anebo vykonává svoji činnost ve státě anebo na území, které je postihnuto Sankcemi, je zřízena podle právního řádu takového státu anebo území, je přímo anebo nepřímo vlastněna takovým státem anebo územím anebo je osobou jednající jménem takového státu anebo území; anebo (c) je jinak dotknuta jakýmikoli Sankcemi anebo postihována Sankční autoritou;

Sankční autoritou rozumí: (a) Organizace spojených národů; (b) Spojené státy americké; Spojené království Velké Británie a Severního Irska (c) Evropská unie anebo kterýkoli z jejích členských států; anebo (d) jakýkoli orgán anebo agentura kteréhokoli státu anebo instituce uvedené v odstavcích (a) až (c) výše, včetně Ministerstva zahraničních věcí (DOS) Spojených států amerických, Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Spojených států amerických anebo Pokladnice jejího Veličenstva (HM Treasury) Spojeného království.

Sankčním seznamem rozumí kterýkoli z následujících dokumentů (v každém případě ve znění jakýchkoli jeho změn a doplnění): (a) „Specially Designated Nationals and Blocked Persons List“ vedený Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Spojených států amerických; (b) „Consolidated List of Financial Sanctions Targets“ a „Investment Ban List“ vedený Pokladnicí jejího Veličenstva (HM Treasury) Spojeného království; (c) “United Nations Security Council Consolidated List“ vedený Organizací spojených národů; (d) “Consolidated List of persons, groups and entities subject to EU Financial Sanctions“ vedený Evropskou komisí; anebo (e) jakýkoli podobný seznam vedený anebo veřejně vyhlášený Sankční autoritou, který obsahuje identifikační údaje osob anebo institucí dotčených jakýmikoli Sankcemi.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že nejsou Sankcionovanými osobami.

12. Zvláštní důvod ukončení smlouvy

Dodavatel je oprávněn přerušit plnění jakékoli smlouvy, pokud odběratel v rozporu s prohlášením podle čl. 11. těchto VOP je Sankcionovanou osobou anebo se takovou osobou stane v průběhu trvání smluvního vztahu.